AKBABA, M. F., 2000, “Kanuni Döneminde Maraş”, Uzunoluk Dergisi, Sayı 12, s.61-62.

AKBIYIK, Y., 1989, “Maraş’ta Hüseyin’in Destanı”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, 69. Yıl Özel Sayısı, s.11-12.

ALICI, L., 2004, Tezkirelere Göre Kahraman Maraşlı Divan Şairleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

ALICI, L., GEDİK, S., 2018, Mar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî ve İcâzetnâme-i Kuddûsî Adlı Eseri, International Journal of Language Academy

ALICI, L., 2008, Göksunlu Âşık Hüdâi Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri, 100. Yılında Göksun Sempozyumu Bildirileri.

ALICI, L., 2011, Maraşlı Mehmed Şemî ve Bir Gazeli, Alkış Dergisi.

ALICI, L., 2011, Maraşlı Divan Şairi Mar aşî, Alkış Dergisi.

ALICI, L., 2011, Divan Şairi Maraşlı Kemâl Efendi ve Müşterek Gazeli, Alkış Dergisi.

ALICI, L., 2012, Kadrî-i Mar’aşî ve Müşterek Gazeli, Alkış Dergisi.

ALICI, L., 2013, Âsım ı Mar’aşî ve Nevrûziyesi, Asım Dergisi.

ALICI, L., ALICI, G., 2019, Mar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî’nin Vasiyyetnâme Adlı Eseri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), ss. 151-166.

ALICI, L., ALICI, G., 2018, Mar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî’ye Göre Tarikatın Altı Erkânı, Külliyat 6, ss. 13-20.

ALICI, G., 2016, “Klasik Türk Şiiri Kaynaklarından Mecmua ve Sa’dedîn El-Mar’aşî’nin Şiir Mecmuası”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, 2, ss. 371-418.

ALICI, G., GÖRER, D., 2017, Hâfız-ı Mar’aşî ve Divanındaki Tahmisler, International Journal of Language Academy 5 (3), ss. 35-47. 

ALPARSLAN, Y., 1989, “Hafız Ali Efendi Kütüphanesi ve Kıymeti”, Sütçü İmam Dergisi, Sayı 2, s.5-6.

ALPARSLAN, Y., 1990, “Birkaç Hatıra ve Prof. Dr. Faruk Sümer’in Ashabul Kehf Eseri Üzerine”, Uzunoluk, Özel Sayı, s.67-68.

ALPEREN, M., 1998, “Baş Komiser Arslan Bey Kesintisiz Kahramanlığın Timsali”, Edem, Özel Sayı, s.8-10.

ALTINÖZ İ., 2000, “Dulkadir Eyaletinin Kuruluşu”, Kurtuluş, s. 47-50.

ALTINZİNCİR, H., 1965, “Malik Bin Eşter, ve Maraş”, Edik, Özel Sayı, s.16.

ARAS, Y., 1998, “Maraş'tan Gelen Serin Tat”, Aksiyon, Cilt 4, Sayı 190, 25-31 Temmuz, s.32-35.

ARIKAN, S., 2005, “Hafız Ali Efendi”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 5-6, s. 24-26.

ARSLAN, M., 1987, “Kahramanmaraş Türküleri”, Edik, Sayı 36, s.29.

ATİK, M. K., 2005, “Maraş Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme”, Alkış, Sayı 22, s.9-10.

AVCI, R., 2012, “Abdurrahim Karakoç”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2, ss. 90-102.

AYGAN, H., 2008, “1901-1903 Yılları Arasında Maraş Sancağı”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, Kahramanmaraş KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.227.

BALTUTAN, M. A., “Osmanlı Şairlerinden Maraşlı Sümbül- Zade Vehbi”, Dava, Sayı 1, s.7-8.

BAŞDOĞAN, F., “Kahramanmaraş ve Kahramanmaraşlı”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 7, s.33-36.

BEKERECİOĞLU, M., 2004, “Cahit Zarifoğlu’nun Yaşamak Kitabı Çerçevesinde Maraş”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 1, s.110-111.

BİLGİN, A., 2007, “12 Yaşında Bir Kahraman Hikayesi”, Edik, Sayı 51, s.19-21.

BÜYÜKÇAPAR, A., 2005, “Maraşlı Şairler, Yazarlar, Alimler”, Alkış, Sayı 3, s.25.

BÜYÜKKAVAS KURAN, Ş., 2013, “Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatroları Hakkında Bazı Dikkatler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/13 Fall, ss. 577-586.

CİĞER, M., 2006, “Hafız Ali Efendi”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 8, s. 19-21.

CİĞER, A., 2008, “Dedem Müderris Ali İlmi Efendi”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 10, s.18-20.

ÇOKYİĞİT, C., 2005, “Maraşlı Şeyh Oğlu Satılmışım Ben”, Edik, Sayı 49, s.19 22,

ÇUHADAR N., 1965, “Maraş’ta Turizm”, 12 Şubat, Özel sayı, s.9.

Dava Dergisi Anonim, 1994, “İlimizde İlk Gazete Ne Zaman Çıktı”, Dava,

Sayı 3, s.25.

DEĞİRMENCİ, M., 1999, “Kahramanmaraş Ulu Camii”, Tarihi Uzunoluk, Sayı 11, s.77-80.

DURSUN, E. M., KİRİK, E., 2012. “Elbistan Ağzı Kahramanmaraş Ağızları II”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7 (1), ss.1043–1072.

ELÇİN, Ş., 1970, “Afşarlar Arasında Bebek Kukla Oyunu, Arzu ile Kamber”, Türk Folkloru Araştırmaları, cilt 13, s.257.

EMİRMAHMUTOĞLU, A.S., 1987, “Milli Mücadelede Sanatçı Bir Kahraman”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, 67. Yıl Özel Sayısı, s. 19-29.

EMİRMAHMUTOĞLU, A.S., 1963, “Bedestenler Şehri Geçmişte Maraş”, Türkiye Turizm Aylık Turistik Mecmua, Sayı 2, s. 14.

EJDER, H., 2000, “Maraş’ın Cezbeli Gülleri”, Gülbang, TYBK Kahramanmaraş Şubesi, Sayı 6, s. 10- 14.

ERŞAHİN, İ., 1994“Han Duvarlarındaki Meçhul Aşık veya Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış”, Edik, Sayı 43, s.89-90,

ERŞAHİN, İ., 2006, “Şevket Bulut Hikayeciliğin Temel Özellikleri”, Alkış, Sayı 25, s.23-25.

EYİCİL, A., 2000, “Maraş Mücadelesinde Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 16, Sayı 47, s. 647-670.

EYCİL, A., 2004, “Tarhana”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 1 s.61-63.

FATİŞOĞLU, M., 1990, “Tarih Boyunca Maraş”, Tarihi Uzunoluk, Sayı 8, s. 7-8.

GEVRİ, N., 2001, “Bir Tespit Bir Tahlil, Saçaklı Zade Muhammed İbn Ebu Bekir El Maraşi”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 81, Şubat s.58-63.

GÖKHAN, İ., 2008, “İlkçağda Maraş”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, Kahramanmaraş, KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.1-36.

GÖKHAN, İ., 2005, “XIII. Yüzyılın İlk Yarısında Maraş”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, s.191-222.

GÖZÜBOL, M. A., 2007, “Kahramanlıktan Bir Kesit”, Edik, Sayı 51, s.10-11.

GÜNAYDIN, M., 2004, “Saçaklızâde Şeyh Osman Efendi, Dört Mevsim Maraş, Sayı 2, s.62-64.

GÜNDOĞDU, H., 1975, “K. Maraş ve Çevresinde Dulkadirli Eserleri”, Edik, Sayı 29, s.12

GÜNDOĞDU, Y., 1987, “Kahramanmaraş Folkloru”, Edik, Sayı 36, s.28-29.

GÜVEN, F., 1970, “Maraş İl Halk Kütüphanesinin Son Yılları”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 19 (2), s.135-137.

HABİB, İ., “Maraş ve Maraşlı”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, 68. Yıl Özel Sayısı, Sayı 5, s. 44- 48.

HURÇ R., 2008, “Yüzüncü Yılında Göksun”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 11, s.68-69.

HURŞİTOĞLU, A., 1987, “Güllü Hoca”, Edik, Sayı 36, s.62-63.

HURŞİTOĞLU, A., 2007, “Gitti Gül Gitti Bülbül İster Ağla İster Gül (Güllü Hoca)” Dört Mevsim Kahramanmaraş, Sayı 9, s.18-20.

HURŞİTOĞLU, A., 2008, “Mehmet Tevfik Kanadıkırık Hoca Efendi”, Dört Mevsim Kahramanmaraş, Sayı 11, s.25-29.

İLBEY, D. A., 2007, “Anadolu Türk Hikayeciliğinin Ustası, Şevket Bulut”, Alkış, Sayı 33, s.9.

İNCİROĞLU, Y., ALICI, G., 2017, “Sümbülzâde Vehbî Divanı’nın Acem Kaynaklı Efsanevi ve Mitolojik Şahısları”, The Journal of International Social Research 10 (51).

KABAKLI, A., 1961, “M. Halil Yinanç Hocamız,” Tercüman, 25 Aralık.

KANADIKIRIK, F., 1968, “Divan Edebiyatı Şairleri Arasında Maraşlı Sümbülzade Vehbi”, Edik, Sayı 22, s.11-12.

KARABULUT, M., 2015, “İmge Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İmge”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter,  ss. 603-618.

KARABULUT, M.,”2016,” Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında) “, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Temmuz- Aralık, ss.137-145.

KARABULUT, M., 2016, “Türk Edebiyatında bir Anadolu hikâyecisi: Şevket Bulut”, Bizim Külliye Dergisi, Sayı: 69, ss. 80-82.

KARABULUT, M., 2016, “Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut”, Yediiklim Kültür Sanat Medeniyet Edebiyat Dergisi, Aralık, Sayı: 321, ss. 36-40.

KARABULUT, M., 2017, “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Daüssıla”, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Yıl: 2, Sayı:6, ss. 8-10.

KARADENİZ, H. B., 1996, “Dulkadirli Beyliği Tarihine Kısa Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 104, s.131-157.

KARADİŞOĞULLARI, E., 2007, “Şevket Bulut ve Hikâyeciliği”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:33, ss. 133-139.

KARATAŞ, M., 2008, “Osmanlı Dönemi Bazı Maraşlı İlim Adamları”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, Kahramanmaraş KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, s. 417-428.

KAVAZ, İ, 1989,” Necip Fâzıl Kısakürek’in Şiiri ve Şiirlerindeki Değişmeler Üzerine” Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 3 (2), ss. 201-223.

KAVAZ, İ., EKİM 1993, “Necip Fazıl Kısakürek’in Hikâyeciliği ve Hikâyelerindeki Temalar, Yedi İklim, (43), ss. 5-14.

KAYA, Ö., 1987, “Bahçeci Hoca”, Dolunay Dergisi, Sayı 17, s.43.

KAYA, Ö., 2002, “Karacaoğlan’ın Halep Maraş, Elbistan Yolu”, Alkış, Sayı (1.2.3.4), s.2-5-16-24.

KAYA, Ö., 2004, “Kahramanmaraş Yöresinde Mahalli İklim Deyimleri ve Takvim Olayları”, Alkış, Sayı 19, s.19.

KAYADİBİ, F., 2005, “Mezarsız Kahraman Sütçü İmam”, Edik, Sayı 49, s.16-18.

KAYADİBİ, F., 2008, “Maraş Üzerine”, Dört Mevsim, Sayı 11, s.35-37.

KISAKÜREK, N. F., 1987, “Maraş ve Ruhçuluk”, Edik, Sayı 36, s.47.

KİRİK, E., DAĞDELEN, G., ERDEM, M. D., ÜST ERDEM, S., 2009, “Türkoğlu Ağzı Kahramanmaraş Ağızları I”, Turkish Studies International Periodical For the Languages 4 (8), ss. 2522- 2565

KOÇ, A., 2001, “Bir Resim; ‘Maraş’ta Şanlı Bir Gün’ Bir Ressam; Kaptan Hayreddin Muci, Bir Amerikalı; W. Sage Woolworth”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 13.

KOÇ, A., 2003, “Maraş’ta, Asker Ressamlar”, Tarihi Uzunoluk, Sayı 15, s.76-80.

KOÇ, A., 2002, “Memleket Resimleri Gezisi ve Maraş’ta Saib Tuna Diye Bir Ressam”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 14, s.27-32.

KOÇ, A., 2004, “Maraşlı İki Asker Ressam: Nüzhet Karamani, Vural Beyazıt”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 16, s.73-75.

KOÇ, K. 2008, “Maraş Şehirleşme Tarihi”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.314-340, Kahramanmaraş.

KOÇ, K., 2009, “Tarih Boyunca Maraş Şehri’nin Gelişmesini Etkileyen Faktörler”, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya, ss. 311–326.

KURTUL, Y., 1990, “Maraşlı Alimlerimiz”, Sütçü İmam Dergisi, Sayı 3, s.35-37.

MÜDERİOĞLU, M. F., 1991, “Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi Hanı”, İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 10, s.12-15.

NASRATTINOĞLU, İ. Ü., 1980, “Çukurova’daki Folklor Hazineleri ve Yörenin Türk Diline Tutkusu”, Çağrı, Sayı 269, s.1 1-15.

NASRATTINOĞLU, İ. Ü., 1991, “Kahramanmaraşlı Aşıklar”, Kültür Sanat, Kahramanmaraş Özel Sayısı, İş Bankası Yayınları, Sayı 10, s.41-45.

OKTAY, E., 1966, “Maraş Kurtuluş Mücadelesinin İstiklal Savaşındaki Yeri ve Önemi”, Edik, Sayı 20, s.2-4,37.

OKUMUŞ, E., 2008, Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kahramanmaraş, Tarih Bilinci Tarih Kültür Dergisi Sayı 6, s.49-60.

OKUMUŞ, M., 2008, “Dostluk Bahçesinde Bir Sevgi Adamı: Şevket Yücel”, Alkış, Sayı 37, s.1-3.

ÖNDER, M., 1991, “Destanlar Şehri Kahramanmaraş”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 10, s.21.

ÖZALP, Y., 1985, “Saraya Gönderdiğimiz, Maraşlı Gelinler”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 2, s.80-83.

ÖZALP, Y., 1985, “Takyanus Kimdir”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 2, s.69-71.

ÖZALP, Y., 1985, “Evliya Menkıbeleri ve Saçaklı Merhum”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 2, s.53-57.

ÖZALP, Y., 1986, “Kahramanmaraş’ta Evliya Menkıbeleri”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş Sayı 3, s.63-66, Ankara.

ÖZALP, Y., 1986, “Saçaklı Osman Efendi”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 3, s.58-60.

ÖZALP, Y., 1986, “Kayıtlarda Afşin”, Uzunoluk, Sayı 1, s.62-65.

ÖZALP, Y., 1990, “Saçaklı Merhum”, Edik, Sayı 39, s.26-29.

ÖZBAŞ, C., 1997“Maraş’tan Osmanlı Sarayına Giden Dördüncü Gelin”, Dava, Sayı 6, s.31.

ÖZDAMAR, K., 2004, “Türk İslam Edebiyatında, Ahmet Kuddusi”, Alkış, Sayı 19, s.20-23.

ÖZDAMAR, K., 2005, “Türk İslam Edebiyatında Maraşlı Kurrazade Nadir Baba”, Alkış, Sayı 22, s.18-20.

ÖZDAMAR, K., 2005, “Türk İslam Edebiyatında, Şair Mes’ud El- Mar’aşi”, Alkış, Sayı 23, s.6-8.

ÖZDAMAR, K., 2006, “Türk İslam Edebiyatında Kahramanmaraşlı Kadiri Şairler”, Alkış, Sayı 28, s.15-18.

ÖZDAMAR, K., 2006, “Türk İslam Edebiyatında Kahramanmaraşlı Mevlevi Şairlerimiz ve Yazarlarımız”, Alkış, Sayı 27, s.6-9.

ÖZDAMAR, K., 2006, “Şeyh Adil Mezarlığında Mezar Taşlarının Kültürel Boyutları”, Alkış, Sayı 29, s.7-9.

ÖZDAMAR, K., 2007, “Bir Bektaşi Şairimiz, Maraşlı Hafız”, Alkış, Sayı 31, s.8-10.

ÖZDAMAR, K., 2007, “Maraşlı Alevi Şairler”, Alkış, Sayı 34, s.3-5.

ÖZDAMAR, K., 2007, “Kahramanmaras’ta Üç Kadın”, Kurtuluş, s.44-46.

ÖZDAMAR, K., 2008, “Bir Kitap Sevdalısı, Hafız Ali Efendi”, Alkış, Sayı 39, s.8-9.

ÖZDAMAR, K., 2009, “Kahramanmaraş Basınında Bir Gazete: Ukde Haber”, Yorum Gazetesi, 13 Eylül.

ÖZDEMİR, A., 1998, “Tarihi Kültürü ve Mimari Evleriyle Kahramanmaraş”, Sanatsal Mozaik, Sayı 31, s.22-39

ÖZDEMİR, A., 2006, “El-Mütenebbi’nin Şiirinde Mer’aş”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 14, s.159-185.

ÖZDEMİR, H., 2008, “Madalyalı Şehrin Tarihi Üzerine”, Edik, Sayı 52, s.28-31.

ÖZDENÖREN, R., 1987, “Sana Mecburuz Fikir ve Ruh 12 Şubat”, Edik, Sayı 36, s.44.

ÖZEN, A., 1985, “Ashab-ı Kehf Üzerine”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 2, s.65-68.

ÖZMEN, Ü., 1956, “Bir Gazeteci Gözüyle Maraş” Zafer Gazetesi, 18.8.1956

ÖZTURAN, H. A., 2003, “Kahramanmaraş Çocuk Oyunları”, Alkış, Sayı 10, s.27.

ÖZTÜRK, N., 2006, “Kahramanmaraş’ta Şehir Kimliği Kültür ve Turizm”, Sayı 7, s.76-80.

ÖZTÜRK, S., 1995, “Maraşlı Alimler”, Edik, Sayı 44, s.21-23.

PAKDİL, N., 1961, “Orhan Akbay Anlatıyor”, Edik, Özel sayı, s.14-15.

PALA, E., 2000, “Kahramanmaraş Göksun Yöresinde Oynanan Çocuk Oyunları”, Erciyes Dergisi, Cilt 23, Sayı 275, Kasım, s.25-27.

PALA, E., 2000, “Kahramanmaraş- Göksun Yöresinden Derlenen Bilmeceler”, Erciyes Dergisi, Cilt 22, Sayı 265, Ocak, s.30-32.

PALA, E., 2001, “Kahramanmaraş-Göksun Yöresinde Evlenme Adetleri ve Düğün Türküleri, Erciyes Dergisi, Cilt 24, Sayı 277, Ocak, s.28-31.

RAMAZANOĞLU, Ö., 1995, “Kahramanmaraş’ta Eski Türklerden Kalma Adet ve Gelenekler”, Sütçü İmam Dergisi, Sayı 8, s.20-22.

SAKAOĞLU, S., 1999, “Francois Maljian: Amerika'da Yaşayan, Anne ve Babası Maraş Doğumlu Ermeni Asıllı Bir Şair”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (7), Bahar, s.69-101.

SARI, O., 1977, “Mar’aşi Zade Kuddusi’nin Divanı”, Kurtuluş, Sayı 3, s.39-40.

SAYIN, O., 1999, “Sütçü İmam’ın Oğlu Babasını Anlatıyor”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 11, s.22-25.

SERTOĞLU, M., 1970, “Kendini Kurtaran Şehir Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Destanı”, Tercüman Gazetesi, 19 Mart.

SERTOĞLU M., 1989, “Mükrimin Halil Yinanç Hocamıza Dair Bazı Hatıralar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 26, s.37-41.

SİYAVUŞGİL, S. E., 1961, “Mükrimin Halil Hocamız da Gitti”, Yeni Sabah, 25 Aralık.

SOMUNCU, S., 2006, “Modernist İdeolojinin Karşısında Gelenekçi Bir Reformist Nurettin Topçu”, HECE, 109, ss.220–228.

SOMUNCU, S., 2007, “Anılardaki Nazım Hikmet”, HECE, 121, ss.461–466.

SOMUNCU, S., 2008, “Edebî Türlerin Rekabeti”, HECE.

SOMUNCU, S., 2008, “Berlin’den Necid Çöllerine Doğu dan ve Batı dan Haberdar Şiirler Safahat’ın Beşinci Kitabı Hatıralar”, HECE, 133, ss.293–309.

SOMUNCU, S., 2009, “Tasvirci Anlatımın Tarihsel Süreci” Hece Öykü, 34, ss.85–94.

SOMUNCU, S., 2009, “Rüyadan İnşa Edilen Kurmaca” Hece Öykü, 36, ss.83–90.

SOMUNCU, S., 2009, “Yahya Kemal ve İstanbul”, HECE, 145, ss.64–72.

SOMUNCU, S., 2009, “Brontë den Balzac a Proust tan Don Juan a Aşkın Farklı Yüzleri” HECE, 153, ss.81–98.

SOMUNCU, S., 2010, “İçerik, Yöntem ve Eleştiri Bağlamında ‘Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine”, HECE.

SOMUNCU, S., 2010, “Yerlilik Düşüncesi Açısından Yerli Yaban Yabancı”, HECE, 162-163–164, ss.187–191.

SOMUNCU, S.,2010, “Yazınsal Türlerin Süreklilik ve Saflığının Derecesi Nedir”, Hece.

SOMUNCU, S., 2010, “Konu Yöntem Üslup Açısından Kırk Ambar”, HECE, 157, ss.365–373.

SOMUNCU, S., 2010, “İlköğretim Türkçe Ders Kitabındaki Edebî Metinlerin İçerdiği Evrensel Değerlere ve Metin Seçimine İlişkin Bazı Tespitler”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, ss.193–219.

SOMUNCU, S., 2011, “Rasim Özdenören’de Kavramsal Düşünme Yöntemi”, Hece, 169, ss. 315-321.

SOMUNCU, S., 2011, “Cemal Şakar’ın Asabi ve İdeolojik Söylemi”, Tasfiye.

SOMUNCU, S., 2011, “Huzur ile Huzursuzluk Ekseninde Tanpınar’ın Roman Kişileri Üzerine Bir İnceleme” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6, ss.169–181.

SOMUNCU, S., 2014, “İsmet Özel’in Dişlerimiz Arasındaki Ceset Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 34, ss.156–163.

SOMUNCU, S., 2014, “Hanımın Çiftliği’nden Kaçak’a Eşkıya Romanlarını Anımsatan Bir Kanunsuzluk Hikâyesi”, Hece, 205, ss.208–215.

SOMUNCU, S., 2014, “Batı Kaynaklı Kategorik Yazınsal Argümanların Nesnellik Sorunu ve Bunların Bazı Metin Türlerindeki Karşılıkları Üzerine”, Turkish Studies ,9, ss.915–922.

SOMUNCU, S., 2015, “Metinlerarasılık Açısından Namık Kemal ile Mehmet Akif Bülbül ve Murabba”, The Journal of Academic Social Science Studies, 36, ss.331–342.

SOMUNCU, S., 2015, “Terkedilmiş Sokakta Sessiz Bir Gölge Oyunu Romanı Üzerine Psikolojik Bir Çözümleme”, Akademik İncelemeler Dergisi, 10, ss. 139–157.

SOMUNCU, S., 2015, “Ankara Romanına Yönelik Bir Söylem Çözümlemesi Bilgi İktidar İdeoloji”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, ss. 257–279.

SOMUNCU, S., 2016, “Gustave Lanson’un İlimlerde Usul Edebiyat Tarihi Adlı Çalışması İle M. Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihinde Usul Çalışması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, IBAD.

SOMUNCU, S., 2016, “Metinlerarasılık ve Şiirde Gelenek Açısından Fuzûli ile Şükûfe Nihal Üzerine Bir İnceleme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26, ss.59–73.

SOMUNCU, S., 2017, “Postmodern Yöntem Arayışları Bağlamında Özne Bilgi İlişkisine Bir Giriş Denemesi”, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Nisan, ss.64-70.

SOMUNCU, S., 2019, “Yazınsallık ve Bilgi Bağlamında Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlere İlişkin Eleştirel Bir İnceleme” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, ss.240–258.

SOMUNCU S., 2019, “Sözün Gücünden Korkarak Söze Güç Katmak: Sansür-Kurmaca İlişkisi”, Muhayyel.

SOMUNCU, S., 2020, “Sansür ve Kurmaca”, Post Öykü, 32, ss.80–85.

SÖZBİLİCİ, Ş., 2002, “Taşra Edebiyatından Parlak Bir Sima”, Türk Dili ve Edebiyatı, Cilt 2002/1, Sayı 601, s.74-83.

SÖZBİLİCİ, Ş., 2002, “Ağıt Kelimesinin Kökeni”, Türk Dili ve Edebiyatı, Cilt 2002/1, Sayı 604, s.325-332.

SÖZBİLİCİ, Ş., 2004, “Dadaloğlu'nun Şiir Coğrafyasında Kahramanmaraş (1785-1865)”, Türk Dili ve Edebiyatı, Cilt 88, Sayı 634, Ekim, s.511-523.

SÜMBÜL, T., 2004, “Sümbülzade Vehbi”, Alkış, Sayı 19, s.27-30.

SÜMER, F.,“Ali Bey (Beğ) Son Dulkadir Beyi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 95, s.76-81.

SÜMER, F., 1962, “Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Yeni İstanbul, 18 Ocak.

ŞAHİN, V., 2009, “Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde "Hayat ve Ölüm" Trajedisi”, Erdem Dergisi, ss. 207-220.

ŞAHİN, V., 2018, “Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Bir Adam Yaratmak’ Adlı Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme”, I. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 861-878.

ŞEHSUVAROĞLU, B. N., 1962, “Kaybettiğimiz Değerli Tarihçi, Mükrimin Halil Yinanç,” Vatan, 4-5 Ocak.

ŞEKER, S., 1998, “12 Şubat ve Senem Ayşe”, Tarihi Uzunoluk, Sayı 10, s.80.

ŞENGÜL, A., 2014, “Necip Fazıl’ın Hayatında Üç Şehir: Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 153-161.

ŞIVGIN, H., 1988, “Mustafa Kemal’in Maraş’ın Kurtuluşu İçin Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 11, s.492, Ankara.

ŞİRİKÇİ, M. M., 2006, “Andırınlı Hacı Efendi (Hacı Torun Başdoğan)” Dört Mevsim Maraş, Sayı 7, s.14-16.

ŞİRİKÇİ, Ö. F., 2002, “Mümtaz İnsan İsmet Karaokur”, Kurtuluş, Özel sayı, s.24-26.

TANPINAR, A. H., 1986, “Maraş’ta 12 Şubat”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 3, 66.Yıl Özel Sayısı, s.30-33.

TANPINAR, A. H., 2002, “Maraşlıların Bayramı”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 82, s.16- 21.

TAŞAN, M., “Türkoğlu İlçesi”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 7, s.64-68.

TAŞYÜREK, İ., 2004, “Oğlunun Gözüyle Hayati Vasfi Taşyürek”, Alkış, Sayı 19, s.31-32.

TEKİN, A. B., 1974, “Tarihin İçinde Maraş”, Edik, Sayı 28, s.4-8.

TEPEBAŞI N., 2008, “Farklı Yaşayan İnsan Erdem Beyazıt”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 11, s.22-24.

TİMUR, K., 2020, “Mardin Gaziantep ve Kahramanmaraş Güzergâhında Yaşanmış Hazin Bir Öykü Antepli Baklavacının Bahtsız Hanımı Naciye”, Mevsimler Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi (25), ss. 20–26.

TURNA, M., “Erdem Bayazıt’ın Şiir Dünyası”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, ss. 2993-3011.

TÜRKKORUR, Y., Tarihte Kahramanmaraş, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, 64. Yıl Özel Sayısı, s.7-19.

TÜRKKORUR, Y., 2001, “Fransızlara Karşı Kahramanmaraş Milli Mücadelesi ve Sütçü İmam.” Yörtürk, 6 (35), Ocak-Şubat, s.13-15.

UYDURAN, H. A., 1989, “Yarım Asır Önceki Maraş”, Sütçü İmam Dergisi, Sayı 2, s.32-33.

UYDURAN, H. A., “Kahramanmaraş’a Has Deyimler”, Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, Sayı 5, 68. Yıl Özel Sayısı, s.69-70.

ÜNVER, S., 1967, “Mükrimin Halil’den Hatıralar”, Hayat Tarih Mecmuası, 1 Nisan.

VAKKASOĞLU, V., 2008,12 Şubat’ın Mesajı Arkadaşlık, Kardeşlik”, Edik, Sayı 52, s.31-33.

YAKAR, S., 1985, “Tarık Buğra ile Bir Konuşma”, İlim Sanat, Sayı 4, s.38-40.

YAKAR, S., 1985, “Maraş Bize Mezar Olmadıkça Düşmana Gülizar Olmaz”, Edik, Sayı 38, s.37-38.

YAKAR, S., 1985, “Karacaoğlan ve Maraş”, Edik, s.34-36.

YAKAR, S., 1986, “Sahibini Arayan Madalya Üzerine Tarık Buğra ile..” Uzunoluk, Sayı 1, s.20.

YAKAR, S., 1987, “Üstadın Tiyatro Eserleri”, Milli Gazete, 25-27 Mayıs 1987.

YAKAR, S., 1995, “Şehirdeki Kültür Sanat Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Sütçü İmam, Sayı 8, s.42-43.

YAKAR, S., 1998, “Cahit Zarifoğlu’nda Afganistan Sevgisi”, Gül Çocuk, 26-28 1998.

YAKAR, S., 1999, “Hafız Ali Efendi’nin Hayatı ve Yaşadığı Dönem”, Kurtuluş Dergisi, Özel sayı, s.25-27.

YAKAR, S., 2000, “Mücadelesi ve Fikri Yönüyle Necip Fazıl Kısakürek”, Aksu Gazetesi, 26.05.2000. s.4.

YAKAR, S., 2003, “Cerid Boylarında Türkmen Oymaklarında Örf Adet ve Gelenek” Son Durum, Kasım s.10-11.

YAKAR, S., 2004, “Sahibini Arayan Bir Kültür Kenti Kahramanmaraş”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 1, s.114-115.

YAKAR, S., 2004, “Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek”, Yorum Gazetesi, 26 Mayıs 2004.

YAKAR, S., 2005, “Nadir Baba”, Portre Gazetesi, 01.05.2005, Sayı 12, s.6-7.

YAKAR, S., 2006, “Üstadı Anlamak”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 30.05.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Cahit Zarifoğlu’nu da Unuttuk”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 13.06.2006. s.6.

YAKAR, S., 2006,“Maraş’ın Özgünlüğü”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 30.03.2006, s.7.

YAKAR, S., 2006, Cahit Zarifoğlu’nu Hatırlamak”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 15.06.2006 s.6.

YAKAR, S., 2006, “Cahit Zarifoğlu’nun Maraş Günleri, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi 21.06.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Cahit Zarifoğlu Solcu Muydu”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 24.06.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Zindan ve Alaaddin Özdenören”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 04.07.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Şeyh Ali Sezai Efendi ve Milli Mücadele”, Yorum Gazetesi, 30.01.-24.02. Yazı Dizisi.

YAKAR, S., 2006, “Ali Sezai Efendi’nin Tahsili ve Şeyhliği”, Manşet Gazetesi, 20 Şubat, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Alcıogulları, Değirmendere ve Geben, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 11 Temmuz, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Osmanlı Uleması Maraşlı Alimler”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 6 Eylül, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Gazeteci Siyaset Adamı ve Şair: Ali Saim Emirmahmutoğlu”, Alkış, Sayı 30, s.22-24.

YAKAR, S., 2006, “Oğuz Paköz’un Kurtuluş Savaşı Öyküleri”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 13,04.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Kutlu Doğum Etkinlikleri ve Yaşar Alparslan’ın Naatları”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 15.04.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Ömer Kaya ve Damlalar”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 18.04.2006, s. 6.

YAKAR, S., 2006, “Necip Fazıl Adına Bir Şiir Seçkisi”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 04.05.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Mado, Ödül ve Kitap”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 09.05.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Üstadı Anmak”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 24.05.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Ayşe Nilgün Kısakürek’in Zerren’i”, Manşet Gazetesi, 24.04.2006, s.5.

YAKAR, S., 2006, “Zarifoğlu’nun İnkılap’ı”, Manşet Gazetesi, 26.06.2006, s.6.

YAKAR, S., 2006, “Vicdanını Arayan Adam: Reis Bey”, Manşet Gazetesi, 14.08.2006, s.4.

YAKAR, S., 2006, “Bir Adam Yaratmak”, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 27.07.2006, s.10.

YAKAR, S., 2007, “Şiir İçin Şiir Gibi Yaşayan Adam: Şeref Turhan”, Kurtuluş, s.23-26.

YAKAR, S., 2007, “Zor Zamanları Yaşayan ve Yazan Adam Şeyh Ali Sezai (Kurtaran)”, Alkış, Sayı 31, s.14-16.

YAKAR, S., 2007, “Tarihe Kayıt Düşen Hikayeci, Şevket Bulut”, Alkış, Sayı 31, s.4-6.

YAKAR, S., 2007, “Aşkın İsyanın ve Arayışların Şairi, Adil Erdem Beyazıt”, Alkış, Sayı 35, s.6-8.

YAKAR, S., 2007, “Bayrak Olayı ve Kayıp Ressam Hayrettin Muci”, Alkış, Sayı 36, s.7-8.

YAKAR, S., 2008, “Bir Garip Aşık: Mehmet Kiper”, Alkış, Sayı 42, s.12-14.

YAKAR, S., 2008, “Maraş Sevdalısı Bir Ozan: H. Hanifi Sarıyıldız, (Dostozan)”, Alkış, Sayı 41, s.11-13.

YAKAR, S., 2008, “Yokluktaki Ulu Çınar: Hafız Ali Efendi”, Alkış, Sayı 39, s.3-5.

YAKAR, S., 2008, “Guvernora Korku Salan Adam: Aşıklıoğlu Hüseyin” Alkış, Sayı 38, s.1-3.

YAKAR, S., 2009, “Şevket Bulut ve Şiir”, Portre Gazetesi, 01.04.2009, Sayı 10, s.6-7.

YANARDAĞ, M. F., 2012. “Mevlana İdris Zengin’in Çocuk Edebiyatına Katkısı”, Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu, 05- 07 Temmuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Andırın Meslek Yüksek Okulu, Kahramanmaraş.

YANARDAĞ, M. F., 2012, “Sezai Karakoç’un İzlerini Kahramanmaraş’ta Takip Etmek”, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, 12- 14 Nisan, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

YANARDAĞ, M. F., 2013, “Bahaeddin Karakoç’un Poetikası Hakkında Bazı Tespitler” Dolunay Şiir Şöleni- Bahaeddin Karakoç Sempozyumu, 8 Haziran, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş.

YANARDAĞ, M. F., 2013, “Necip Fazıl’ın Şiirine Felsefi Bir Bakış”, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 23- 25 Mayıs, Kahramanmaraş Valiliği, KSÜ, AKM, TDK, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş.

YANARDAĞ, M. F., ÇİÇEK, U., 2013, “Ses İpine Sözler Asan Şair Arif Eren’in Poetikası”, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 15- 16 Kasım, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş.

YANARDAĞ, M. F., KARCI, A., 2013, “Kendimiz Olabilme Erdemi Şairi Mustafa Okumuş’un Poetikası”, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 15- 16 Kasım, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş.

YARDIMEDİCİ, O. Ş., 1966, “Ashab-ul Kef (Mağara Arkadaşları), 12 Şubat, Özel Sayı, s.18- 22.

YARMAN, V., 1966, “Yörük Obalarının Türk Folklorundaki Yeri”, Çağrı, Sayı 99, s.26.

YENİKALE, A., 2008, “Maraşlı Şairler Üzerine”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.429-441, Kahramanmaraş.

YENİSOĞANCI, H. V., 2005, “Kahramanmaraş Bölgesindeki Antik Yerlerin Adları”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 5-6, s.96-98.

YENİSOĞANCI, H.V., 2006, “Yörükler ve Yaşam Serüvenleri”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 7, s.50-52.

YETİŞKİN, M., 2007, “Osmanlının Son Döneminde Maraş”, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 67-68-69, (Cilt:XXIII).

YILDIZ, H. D., 1980“Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç”, Edik, Sayı 33, s. 24-25

YILMAZ, A., 2005, “Şairler Sultanı Üstad Necip Fazıl”, Sütçü İmam Dergisi, Sayı 3, s.3-7.

YİNANÇ, M. H., 1923, “Maraş Emirleri”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, Sayı 8, s.9, İstanbul.

YORULMAZ, H., 1986, “Markaziden Kahramanmaraş’a”, Uzunoluk, Sayı 1, s.21-26.

YORULMAZ, H., 2000, “Bir Yazarın Şehri”, Kurtuluş, 12 Şubat Özel sayı, s.80-85.

YORULMAZ, H., 2004, “Tezkirecilik Geleneğinin Son Ustası Cemil Çiftci”, Dört Mevsim, Maraş, Sayı 2, s.44-46.

YORULMAZ, H., 2004, “Rasim Özdenören’in Yazılarında Maraş”, Dört Mevsim Maraş, Sayı 3-4, s.38-41.

YURTGEZEN A., “Maraş’ta Yetişen Osmanlı Müellifleri”, Dava, Yıl:2, Sayı 2, s.9-10

YURTSEVEN, N., 2005, “Maraşlı Sümbülzade Vehbi'nin Hikmetli Sözleri”, Somuncu Baba Dergisi, Cilt 12, Sayı 57, Temmuz, s.26-28.

ZARİFOĞLU, C., 1987, “Sütçü İmam Destanı”, Uzunoluk Dergisi, Sayı 2, s.15 20.

ZİNCİRKIRAN, M., 2005, “Ali Sezai Efendi”, Tarihi Uzunoluk, Sayı 17, s.50-54.