ACIPAYAM, M., 2014, Milletimizin Büyük Dehası Necip Fazıl Kısakürek, Sertan, Bursa, 94s. 

AKBABA, A., 2000, Afşin’li Şairler Antolojisi, Afşin Kaymakamlığı, Kahramanmaraş, 289s.

AKBABA, A., 2015, 12 Şubat : Milli Mücadelenin İlk Özgürlük Kıvılcımı, Fa Ajans, Kahramanmaraş, 254s.

AKBEN, M., GÖKHAN, İ., KOÇ, K., 2012, Kahramanmaraş Kültürü : (Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 517s.

AKBIYIK, Y., 1990, Mili Mücadelede Güney Cephesi Kahramanmaraş,  T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara,  395s.

AKIN, G., 1969, Maraş’ın ve Ökkeşin Destanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

AKKAYA, İ., 1960, İstiklal Mücadelesinde Maraş, Şeref  Basımevi, Kahramanmaraş.

AKKAYA, İ., 1961, Mısralarımda Hayat, Şeref Basımevi, Maraş.

AKSU, A., 2019, Nurhak Tarihi ve Kültürü, Berikan Yayıncılık,  Ankara

AKSU, M., 1999, Sevdamın Yurdu, Dolunay Yayınları, Kahramanmaraş.

AKSU, M., 2006, Gönüllerin Budak Günleri,  Dolunay Yayınları, Kahramanmaraş.

AKSÜT, A., 2014, Sözden Yazıya : Elbistan, Nurhak, Afşin, Ekinözü, 430s.

AKTAN, S., 1965, Hakiki Anadolu Efsaneleri, Güney Basım, Adana.

ALBAYRAK, H., 2009, Kahramanmaraş Trabzon Kardeşlik Köprüsü ve Saçaklızadeler, Babıali Kitaplığı, İstanbul, 159s. 

ALICI, L., 2010. Divan-ı Hâfız-ı Mar’aşî, Ukde Kitabevi, Kahramanmaraş, 384s.

ALICI, L., 2012, Halîlî-i Mar’aşî Risâle-i Ahlâk I-II: Çeviri yazı – Tıpkıbasım, Ukde, Kahramanmaraş, 176s.

ALICI, L., 2015, Es Seyyid Mehmed Şevket Efendi Eser i Şevket Tıpkıbasım, Noya Medya, 175s.

ALICI, L., 2015, Halvetîyye Şabaniyye Kuşadaviyye Mürşidi Ahmed Tâhir Maraşî Hayatı Silsilesi Veciz Söz ve Mektupları, Noya Medya, 142s.

ALICI, L., 2017, Mar’aşi-zade Ahmed Kuddusi Risaleler (Pend-nâme, Vasiyet-nâme, İcazet-nâme, Nasaih ve Mektuplar) Çeviriyazı, Tıpkıbasım, Noya Medya, Kahramanmaraş, 207s.

ALICI,  L., ALPASLAN, Y., YAKAR, S., 2009, Türk Edebiyatında Maraşlılar, Ukde, Kahramanmaraş, 214s.

ALICI, L., ALPARSLAN, Y., YAKAR, S., 2010, Halili-i Mar’aşi  Divançe ve Etvar-ı Seb’a: Tenkitli Metin- Tıbkıbasım, Ukde, Kahramanmaraş, 232s. 

ALICI, L., ALPARSLAN, Y., 2013, Bayazıdzâde Yusuf Kenan Bey  Yusuf Kenan Bey Âsârı Gülşen-i Sühan, Öncü Basımevi, Noya Medya, Kahramanmaraş,  190s.

ALICI, L., ALICI, G., 2012, Halîlî Maraşî Ravzatü’l İman- Tenkitli Metin,Sözlük, Tıpkıbasım, Ukde, Kahramanmaraş, 304s.

ALICI, L., ALICI, G., 2013, Hâmî Abdu’l-Gaffâr Baba Divan-ı Hâmî-i Mar’aşî: Tenkitli Metin – Tıpkıbasım, Ukde, Kahramanmaraş, 575.

ALICI, L., ALICI G., 2014,  Maraşlı Divan Şairlerinden Çelebi-zâde Ali İlmi ve Gebeli-zâde Rahmî, Çeviri Yazı ve Tıpkıbasım, Noya Medya Yayınları, Ankara, 144s.

ALICI, L., ALICI G., 2018, Sümbülzâde Vehbî Kitabı I Bölüm Adı:Sümbülzâde Vehbî’nin Nasihatnâme-i Vehbî Adlı Eseri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş.

ALICI, L., ALICI G., 2018, Sümbülzâde Vehbî Kitabı II Bölüm Adı: Sümbülzâde Abdülhay Efendi ve Tasavvuf Risalesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş.

ALICI, L., ALPARSLAN, Y., Sümbül-zade Abdülhay Efendi Tasavvuf Risalesi Çeviri Yazı Tıpkıbasım, Noya Medya.

ALPARSLAN, Y., 1999, Kıssa-ı Eshab-ı Kehf, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

ALPARSLAN, Y., 2006, Münacaat ve Na’tlar, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

ALPARSLAN, Y., 2009, Büyük Hiciv Şairi Aşık Mısdılı (Mustafa Hartlap’ın) Hayatı ve Şiirleri, Ukde, Kahramanmaraş, 143s.

ALPARSLAN, Y., 2009, Maraş'ta Saçaklızadeler ve Eski Maraş Alimleri, Ukde, Kahramanmaraş, 176s. 

ALPARSLAN, Y., 2010, Mîzânüşşerîat ve Bürhânüttarîkat (Maraş’ta Darendeliler ve Nakşîliğin Hâlidî Kolu), Ukde, Kahramanmaraş ,224s.

ALPARSLAN, Y., 2017, Zarifoğulları Şairleri ve Şiirleri, Etkileşim, Kahramanmaraş, 142s.

ALPARSLAN, Y., 2018, Resimlerle Eski Maraş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş, 272s.

ALPARSLAN, Y., 2019, Derdiçok (Ömer Lütfi Pişkin) ve Şiirleri, Etkileşim, Kahramanmaraş, 192s

ALPARSLAN, Y., 2009, YAKAR, S., Muhammet Kamil Ağdaş (Bahçeci Hoca), Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

ALPARSLAN, Y., KARATAŞ, M., YAKAR, S., 2007, Maraş Tarihinden Bir Kesit: Dulkadir Beyliği Araştırmaları I, Ukde, Kahramanmaraş, 341s.

ALPARSLAN, Y., KARATAŞ, M., YAKAR, S., 2008, Maraş Tarihinden Bir Kesit: Dulkadir Beyliği Araştırmaları II, Ukde, Kahramanmaraş, 289s.

ALPARSLAN, Y.,  ÖZTURAN, H. A., 2010, Eski Maraş'ta Örf'ler, Adet'ler ve İctimâî Hayat, Ukde, Kahramanmaraş, 304 s.

ALPARSLAN, Y., TOROĞLU, E., 2016, Kahramanmaraş’ın Tarihî Coğrafyasında Yollar ,  Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş, 207s.

ALPARSLAN, Y. ve YAKAR, S., 2008, Âşık Durdu Mehmet Yoksul (Âşık Mahfuzî) : Hayâtı ve Şiirleri, Ukde, Kahramanmaraş, 336s.

ALPARSLAN, Y. ve YAKAR, S., 2008, Aşık Mustafa Zülkadiroğlu : Hayatı ve Şiirleri, Ukde, Kahramanmaraş, 189s. 

ALPARSLAN, Y., YAKAR, S., 2008, İstiklal Savaşında Maraş, Ukde, Kahramanmaraş, 160s.

ALPARSLAN Y., YAKAR, S., KARATAŞ, M., 2008, Maraş  Tarihinden Bir Kesit Dulkadir Beyliği Araştırmaları, (1-2), Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

ALPARSLAN, Y., YAKAR, S., 2009, Maraş'ta Divanından Parça Kalmış Halk Şairleri, Ukde, Kahramanmaraş, 600s.

ALPARSLAN, Y., YAKAR, S., 2009,  Muhtelif Cönklerden Maraş Halk Şairlerine Ait Şiirler, Ukde, Kahramanmaraş, 144s. 

ALPARSLAN, Y., YAKAR, S., 2009, Seyahatname, Şehir Tarihi ve Coğrafya Kitaplarına göre Maraş, Ukde, Kahramanmaraş, 256s.

ALPARSLAN Y., YAKAR, S., 2009, Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş Valiliği, Ankara.

ALPARSLAN, Y., YAKAR, S., 2010, Eshab-ı Kehf Vukûu, Şuyûu, Ukde, Kahramanmaraş, 304s.

ALPARSLAN, Y. ve YAKAR, S., 2012, Âşık Selâmi (Ramazan Mengilli) Hayatı ve Şiirleri, Ukde, Kahramanmaraş, 159s.

ALPARSLAN, Y. ve YAKAR, S., 2012, Maraş-Fransız Harbi: Belgeler, Hatıralar, Ukde, Kahramanmaraş, 287s.

ALPARSLAN, Y. ve YAKAR, S., 2017, Ömer Kaya’nın Defterlerinden Kahramanmaraş Şairleri, Etkileşim, Kahramanmaraş, 143s.

ALPEREN, C., 1993,  Kahramanmaraş Kahramanlık Destanları ve Türküleri Antolojisi, Tekısık Matbaası, Ankara, 138s. 

ALPEREN, C., 2015, Bir Destandır Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş, 175s.

ALPEREN, C., 2016, 12 Şubat Ruhu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 88s.

ALPEREN; M., 1998,  Kahramanmaraş Kurtuluşunun Manevi Mimarları,  ukde, Kahramanmaraş, 200s.

ALPEREN, M., 2006, Kurtuluş Savaşının Onurlu İsyanı Sütçü İmam, Karakutu Yayınları, İstanbul.

ALTINÖZ, İ., 2009, Dulkadir Eyaletinin Kuruluşu ve Gelişmesi, Ukde, Kahramanmaraş, 160s.

ANONİM, Afşinli Şairler Antolojisi, 1992, Afsin Belediyesi, Afşin.

ARSLAN, Ö., 1990, Tılsımlı Gözler, Kader Matbaası, Kahramanmaraş.

ARSLAN, Ö., 2005, Şerare ve Şule, Halim Ofset, Kahramanmaraş.

ATMACA, S., 2017, Binboğa’nın Söz Pınarı : Afşinli Aşıklar, Şairler, Yazarlar, Berikan Yayınevi, 424s.

ATALAY, B., 2008, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Hazırlayanlar: İlyas, G.,Karataş, M., Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

AVCI, R., 2000, Kahramanmaraşlı Halk Şairleri, Fatih Lisesi Yay. Kahramanmaraş.

AVCI, R., 2008, Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş, 296s

AVCI, R., 2008, Şiirlerle Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 175s.

AVCI, R., 2012, Çocukların Gözü İle Madalyalı Kahraman Şehir, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 256s.

AVCI, R., 2012, Türk Şiirinin Beyaz Kartalı : Bahaettin Karakoç , Ankara, 275s.  

AVCI, R., 2013, İstiklalden İstikbale 12 Şubat Ruhu (Genç Yüreklerden Kağıda ve Tuvale Yansıyanlar), Kahramanmaraş Belediyesi, Ankara, 255s.

AVCI, R., 2013, Şairlerin Dilinden Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Belediyesi, Ankara, 244s.

AVCI, R., 2014,  Kahramanmaraş’ta Eğitime Can Katanlar, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş, 126s.

AVCI, R., 2015, Karacaoğlandan Günümüze KAHRAMANMARAŞLI ŞAİRLER, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 506s.

AVCI, R., DOĞAN, O., KÜÇÜKDAĞLI, S., YAKAR, S., 2014, Akdeniz’in Altın Kenti Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş, 500s. 

AVCI, R., TUYGUN, M., 1997, Dolunay Sevda Şiirleri (Antoloji), Dolunay Yayınları, Kahramanmaraş, 160s.  

AYDIN, A. H., 2012, Kahramanmaraş’tan Gündeme Dair... , Sakınmaz Ofset, Kahramanmaraş, 210s.

AYDIN, M., 2015, Maraşlı Kardeşler: Sadrazam Halil Paşa, Beylerbeyi Mehmed Paşa ve Halil Paşa İbn-i Pirî Vakfiyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 303s.

AYDOĞAN, E., BOZ, D., TÜRK, A., 2016, Şiirin Zarif Prensi Cahit Zarifoğlu -Seçki- , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 138s.

AYDOĞAN, Y., 2018, Zarif Adam Cahit Zarifoğlu , Genç Hayat Yayınları, İstanbul, 160s.  

BAĞDATLI, B., 1949, İstiklal Harbinde Maraş, Maraş İş Basımevi, Maraş.

BAĞDADLILAR, A., 1942, Uzunoluk - İstiklal Harbi'nde KahramanMaraş, Ülkü Basımevi, İstanbul.

BAĞRIAÇIK, R., 2000, Modern Koşmalar ve Çocuk Şiirleri, Yaşar Ofset Matbaacılık, Kahramanmaraş.

BAĞRIAÇIK, R., 2000, Hac Yolunda Gördüklerimiz, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

BAĞRIAÇIK, R., 2001, Kabe Yolunda,  Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

BALTUTAN, M. A., 2000, Kan Kırmızı Geceler, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

BAŞARAN, B., 2006,  Maraş’tan Bir Haber Geldi : Tarih 19 Aralık 1978, Günizi Yayıncılık, İstanbul, 220s. 

BAŞGELEN, N., 1988, Bir Zamanlar Kahramanmaraş, Arkoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

BAYAZIT B. S., 1974, Kahramanmaraş'ta Beyazıtoğulları Tarih ve Albümü, Öğretmenler Necatibey Matbaası Ankara.

BAYAZIT, B. S., 1998, Kahramanmaraş’ta Bayazıtoğulları, Ukde, Kahramanmaraş, 440s.  

BAYAZIT, E., 1979, Sebeb Ey, Akabe Yayınları, Ankara.

BAYAZIT, E., 1993, Şiirler, İz Yayınları, İstanbul.

BAYAZIT, E., 1999, Gelecek Zaman Suvarisi, İz Yayınları, İstanbul.

BEKTAŞ, M., 2004, Maraş'tan Bir Haber Yok, Ardıç Yayınları, Ankara.

BEYZADEOĞLU, S. A., 1996, Sümbülzade Vehbi- Lütfiyye, Cihan Ofset, İstanbul.

BEYZADEOĞLU, S. A., 2000, Sümbülzade Vehbi, Şule, İstanbul, 199s.

BİLGİN, A., 2000, Ne Ararsan Kendinde Ara, Göçer Ofset, Elbistan.

BİLGİN, A., 2007, Terk eden Elbistan 1, Bassaray Matbaası, İzmir, 272s.  

BİLGİN, A., 2007, Terk eden Elbistan 2, Bassaray Matbaası, İzmir, 272s. 

BİLGİN, A., 2007, Terk eden Elbistan 3, Bassaray Matbaası, İzmir, 272s. 

BİLGİN, A., 2008, Namluya Şiir Sürdüler, Göçer Matbaası, Elbistan.

BİLGİN, A., 2015, Elbistanlı hanım şairler, Özgü, İstanbul, 272s.  

BİLGİN, A., 2017, Şecereler 1 Terk eden Elbistan 4, Özgü Yayıncılık, İstanbul, 272s. 

BOĞUŞLU, M., 1995, 1960-1978 Olayları Anılar- Yorumlar, Kastaş Yayınları,  İstanbul.

BORAN, A., 2015, Ulema ve Milli Mücadele,  Kahramanmaraş, 229s.

BOZ, D., 2009, Şiirli Şehir Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş, 238s. 

BOZ, D., 2009, Yazarların Şehri Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Valiliği, Ankara, 440s. 

BOZ, D. ve DEREBENT H. F., 2012, Kahramanmaraş Türküleri ve Oyun Havaları, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 176s.

BOZ, D., 2010, Büyük Doğunun Ruhu Necip Fazıl Kısakürek, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 143s.  

BUDAK, M., 2006, Bizim Kavgamız, As Ofset, Kahramanmaraş.

BULUT, Ş., 1960, Gönül Defterim, İş Basımevi, Maraş.

BÜYÜKÇAPAR, A., 1996, Malabadi, İnsan Saati Yayını, Kahramanmaraş.

BÜYÜKÇAPAR, A., 2007, Arşiv Belgeleri Işığında Hafız Osman Sandal, Fa Ajans, Kahramanmaraş.

CAFEROĞLU, A., 1945, Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Malatya, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Maraş Vilayetleri Ağızları,

Burhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul.

CANPOLAT, S., 1945, Etiler Zamanında Maraş, İş Matbaası, Kahramanmaraş.

CANPOLAT, S., 2015, Maraş’ta Hititler (Etiler) , Noya Medya, Kahramanmaraş, 79s.

CANSIZ, Ahmet Güllü, 2000, Şardağından Esen Rüzgar,  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

CİVELEK, L., 1985, Afacan KahramanmaraŞ'ta, İstanbul Merkez Yayınları, İstanbul.

Cumhuriyetin 50. Yılında Elbistan, 1973, Gençlik Basımevi, İstanbul.

Cumhuriyetin 70. Yılında Elbistan, 1993, Alemdar Ofset, İstanbul.

Cumhuriyetin 70. Yılında Elbistan, 1994, Özgü, Matbaası, İstanbul.

Cumhuriyetin 75. Yılında Kahramanmaraş, 1999, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 224s.

Cumhuriyetin 80. Yılında Pazarcık, 2003, Pazarcık Kaymakamlığı, Kahramanmaraş.

ÇANKAYA, İ., 1995, Aşık Mahsuni Şerif, Dolunaya Tül Düştü, Sanat Yapıtları, Ankara.

ÇEBİ, H., 1987, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 352s. 

ÇINKIR, C., ESKİCİ, Z., ŞAHİNDAŞ, S. T., 2015, Andırın Şiirleri ve Şairleri Antolojisi, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 1325s.

ÇINKIR, C., ESKİCİ, Z., ŞAHİNDAŞ, S. T., 2015, Andırın Sözlü Kültür Varlıkları Envanter Çalışması: Hikayeli (Kemikli) Türküler ve Şiirleri, Derleme- Araştırma - İnceleme, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 249s.

ÇINKIR, C., ESKİCİ, Z., ŞAHİNDAŞ, S. T., 2015, Andırın Güldestesi, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 449s.

ÇINKIR, C., ESKİCİ, Z., ŞAHİNDAŞ, S. T., 2015, Andırın Ağıtları: Derleme, Araştırma, İnceleme ( Yerel Dil Sözlüğü İlaveli ) , Yalın Yayıncılık, İstanbul, 758s.

ÇINKIR, C., ESKİCİ, Z., ŞAHİNDAŞ, S. T., 2014, Yürek İzi Andırın’a Düşen Şairler - Ozanlar ve Şiirleri Antolojisi, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 804s.

ÇİFTÇİ, C., 2000, Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler, Kitabevi, İstanbul, 392s.

ÇOĞALAN, C., 1969, Her Yönüyle Maraş, Sıralar Matbaası, İstanbul.

DEDEOĞLU, M., 1996, Dünden Bugüne Maraş, Lazer Ofset, Ankara, 180s.

DEMİR, S., 1993, Türk Aşık Edebiyatının 20. Yüzyıl Mümessillerinden

Afşinli Derdiçok, (Ömer Lütfi Pişkin), Yaprak Yayınları, Ankara.

DEMİR, N., 2011, Afşin Yöresinde Nükteli Anılarla Halk Bilgeliği, Afşin Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş, 213s.

DEREBENT, H. F., 2015, Çağlayancerit Halk Kültürü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 207s.

DİKER, A., 2013,  Dondurma Diyarı Kahramanmaraş Coğrafyası, Şahinkaya Matbaacılık,  Kahramanmaraş, 224s.

DOĞAN, D. M., 2009, Erdem Bayazıt Kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara, 288s. 

DOĞAN, D., KABALCI, B., 2006, Andırın Halk Hikayeleri ve Masalları, Poza Ofset, Kahramanmaraş.

DOĞANAY, A., 2008, Karanlığa Doğan Ay,  Can Ofset, Kahramanmaraş.

Doğu Anadolu (Kuzey-Güney) Evliyaları, 2004, Türkiye Gazetesi Yayınları, İstanbul.

DULKADİROĞLU, A., 2002, Dünden Bugüne Dulkadiroğulları, Çetin Ofset, Kırşehir.

DURMA, A., 2015, Evliyalar  Şehri Kahramanmaraş , Erol Ofset Matbaacılık Yayıncılık , Samsun,  277s.

Dünden Bugüne Kahramanmaraş Belediyesi, 1993, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş.

EJDERHA, H., 1993, Seni Yaşamadan Olmaz, Ejdad Yayınları, Ankara.

ELBİSTANLI, S., 1990, Doğrulup Yeniden, Aydın Kitapevi, Kahramanmaraş.

ELBİSTANLI, S., 1998, Kırmızı Papatyalar,  Sentez Kitaplığı, Kahramanmaraş.

ELBİSTANLI, S., 2003, Bir Pancur Aç, Selçuk Ofset, Kahramanmaraş.

ELÇİBEY, E., 1997, Tulunoğulları Devleti, (çev. Selçuk Aklın), Ötüken Yayınları, İstanbul.

ELÇİN, Ş., 1970,“Afşarlar Arasında Bebek Kukla Oyunu, Arzu ile Kamber”, Türk Folkloru Araştırmaları, Cilt 13, s.257.

ELMAS, N., 2000, Cahit Zarifoğlu Eserlerinin Tematik İncelenmesi, Ukde, Kahramanmaraş, 205s. 

ELVERDİ, E., 2000, Elbistanlı Rahmi Eray, Dergah, İstanbul.

EMİNOĞLU, M. E., 1973, Hak Aşıkı, Mer’aşi Zade Ahmet Kuddusi Divanı, (1760-1849), Can Kitap, Konya.

EMİRMAHMUDOĞLU, A. S., 1946, Maraş İçin, Maraşı Sevenler ve Güzelleştirme Derneği, Maraş.

ERDEM, M. D., KİRİK, E., 2011, Kahramanmaraş Yöresi ve Ağızları: (Giriş-İnceleme-Metinler), Kahramanmaraş İl Özel İdaresi, Kahramanmaraş, 597s.  

EREN, A., 1996, Görkemli Denge, Dolunay Yayınları, Kahramanmaraş.

EREN, A., 2006, Zaman Yerinde Durmaz, Öncü Kitap, Ankara.

EREN, A., 2010, Arif Eren : Hayatı - Sanatı – Şiirleri, Öncü Kitap, Ankara, 164s.  

ERİNÇ, Ö., 1991, Turna Gözleri ve Karanfil, Öncü Kitap, Ankara.

ERİNÇ, Ö., 1999, Geniş Zaman Süvarileri, Hece Yayınları, Ankara.

ERİNÇ, Ö., 2011, Çok Sesli Bir Yazar Rasim Özdenören, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 256s.

ERİNÇ, Ö., SU, H., 2011, Düşünen Kalem Nuri Pakdil, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 210s.

EROĞLU, E., 1993, Necip Fazıl Kısakürek, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 348s.

ESEN, A. Ş., 1985, Anadolu Ağıtları, İletişim Yayınları, İstanbul.

EYİCİL, A., 2009, Yakın Çağda Kahramanmaraş, Ukde, Kahramanmaraş, 418s.

FİDANCI, Y., 1960, Yaprak Yaprak, Şeref Basımevi, Maraş.

Geçmişten Günümüze Hartlap, 2001, Halim Ofset, Kahramanmaraş.

GEMCİ, M., 2005, Yanlış Parantez, Yanlızardıç, Kahramanmaraş

GEVRİ, N., 2002, İki Ödüllü Şehir: Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 136s.

GÖKHAN, İ., 2019, Kahramanmaraş Tarihi cilt I-II, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 833s.

GÖKHAN, İ., 2011, Başlangıçtan Kurtuluş Harbine Kadar: Maraş Tarihi, Ukde, Kahramanmaraş, 383s.

GÖKHAN, İ., 2013, Selçuklular Zamanında Maraş, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 192s

GÖKHAN, İ., 2019, Kahramanmaraş Tarihi Cilt I-II : (Tarih Öncesi-Hititler-Asurlular-Persler-Makedonyalılar-Roma-Bizans-Müslüman Araplar-Selçuklular-Dulkadirliler),  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 833s.

GÖKHAN, İ., KAYA, S., 2008, VII-XVI. Asırlarda Maraş Emirleri : (Emir, Melik, Bey, Senyör, Beylerbeyi, Sancakbeyi), Ukde, Kahramanmaraş, 240s.

GÖKHAN, İ. ve KAYA S., 2008, İlkçağdan Dulkadirlilere kadar Maraş,  Ukde, Kahramanmaraş, 248s.

GÖKHAN, İ., KOÇ, K., 2009, Tarihi Coğrafyası ve Kültürü ile Türkoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, 419s.

GÖKHAN, İ., ÖZKARCI, M., 2008,  Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, KSÜ, Kahramanmaraş, 473s.

GÖKŞEN, G., 2010, Beyaz Sessizlik : Kızının Dilinden Abdal Halil Ağa, Öncü Kitabevi, Ankara, 158s. 

GÖNEN, C., 2005, Ulusal Kurtuluş Savaşının İlk Kahramanı, Kahramanmaraş, Lazer Yayınları, Ankara.

GÜCÜYENER, Ş. F., 1938, Manisa, MaraŞ, Mardin, Muğla, MuŞ, Niğde, Ordu,  Anadolu Türk Kitap- Akın Basımevi, İstanbul.

GÜMÜŞALAN, N., 2014, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Maraş (1908 - 1938), , Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 304 sf.

GÜNER, Z., 1936, Elbistan, Aydınlık Basımevi, İstanbul. 

Hafız Ali Efendi Yazma Eserler Kataloğu, 2007, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Kahramanmaraş.

HAKSAL, A. H., 2015, Zarif Şair Cahit Zarifoğlu, İz Yayıncılık, İstanbul, 128s.

HALICI, F., 1992, Aşıklar Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri, Güldeste, Ankara. 

HORASAN, H.Y., 1992, Kahramanmaraş’ı Tanıyalım, Özkan Matbaacılık, Ankara, 215s. 

IŞIK, M., 2018, Vezir Fahı, Parıltı Yayıncılık, İstanbul, 61s.  

IŞIK, M., 2018, Aşıkoğlu Hüseyin, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş, 88s.

IŞIK, M., 2017, Şehsuvaroğlu Ali Bey : Babü’z Züveyle’de İntikam, Noya Medya, Ankara, 236s.

İlçelerimiz Bölgemiz İlimiz, 1984, Komisyon, Kahramanmaraş

İSTEMİ, S., 1958, Madalyalı Şehir Maraş, İstanbul

KABAKÇI, C., 2012, Maraş’ta bir Devr-i Âlem, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 242s.

KAHRAMAN, Â., 2003, Cahit Zarifoğlu : Yürek Safında Bir Şair, Kaknüs Yayınları İstanbul, 320s.

Kahramanmaraş, 1997, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017, Kahramanmaraş Ansiklopedisi 1. Cilt, Kahramanmaraş, 446s.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017, Kahramanmaraş Ansiklopedisi 2. Cilt, Kahramanmaraş, 565s.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018, Kahramanmaraş Ansiklopedisi 3. Cilt, Kahramanmaraş, 602s.

KAHVECİ, M. E., 1987, Bir Gaziden Maraş Mücadelesi,Ankara.

KALKIŞIM, M. M., , ALICI L.,YENİKALE A., Dîvân ı Hulûsî i Dârendevî 1, Osman Hulusi Efendi Vakfı Yayınları, 448.

KALKIŞIM, M. M., , ALICI L.,YENİKALE A., Dîvân ı Hulûsî i Dârendevî 2, Osman Hulusi Efendi Vakfı Yayınları, 174.

KAPANOĞLU, S., 2009, Çarşıbaşı Hatıraları, Fa Ajans, Kahramanmaraş, 152s. 

KAPLAN, M., 2017, Dön Gel Geri, Dulkadiroğlu Belediyesi Maraş Kültür Yayınları, Kahramanmaraş, 78s.

KARABEKİROĞLU, Ş., 2008, Şubat 1920 Maraş’ın Yeniden Doğuşu, Fa Ajans, Kahramanmaraş.

KARABULUT, M., 2017, Modern Türk Hikâyeciliği ve Şevket Bulut, Manas, Elazığ, 271s.

KARADAĞ, H., 1943 İstiklal Savaşında Maraş, Ata Celebi Basım Evi, Mersin.

KARATAŞ, M., 2009, Mehmet Şemi Efendi, İlaveli Esmarü’t Tevarih Maa Zeyl, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

KARLIKLI, Ş., Değişimin Simgelendiği Kent Kahramanmaraş, Creative Yayıncılık, Ankara, 224s. 

KARAOĞLAN, H., 2014,  Kahramanmaraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, Araştırma Yayınları, Ankara, 543s.

KAYA, Ö., YAKAR, S., 2003, Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yapısı ile Kahramanmaraş’ta Ceridoğulları, Ukde,  Kahramanmaraş, 208s.

KAYA, Ö. ve KOZAN, H. A., 2003, Mahalli Kelimeler Sözlüğü, Ukde, Kahramanmaraş, 160s.

KAYA, Ö., 1976, Elbistan Bilmeceleri, Serdal Matbaası, Elbistan.

KAYA, Ö., 1999, Bahçeci Hoca, Ukde, Kahramanmaraş, 339 s.

KAYA, S., 2004, Müslümanlar Tarafından Fethedilen XIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Maraş Beyleri, Özcan Ofset, Kahramanmaraş.

KILIÇ, M., 2008,  Kahramanmaraş Merkez Ağzı, Ukde, Kahramanmaraş, 182s.

KILIÇ, İ., 2001, Kahramanmaraş Destanı, Ukde, Kahramanmaraş, 46s.

KİPER M., 1959, , Şiirler, Maraş İş Basım Evi, Maraş.

KOÇ, K., 2010, Kahramanmaraş’ta Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi: Sosyal, Kültürel, Ekonomik Yapı ve Şehirleşme Tarihi, Ukde, Kahramanmaraş,  415s.

KÖKE, O., POYRAZ, V., SOLAK, F., Afşin, Kahramanmaraş Afşin Kaymakamlığı, Ankara, 155s.

KÖSEOĞLU, C., Maraş İlinin Uygarlık Tarihi, Kahramanmaraş

Müzesi Raporlar Arşivi.

KURT, C., 1983, Elbistanlı Şairler Antolojisi,  Elbistan Belediyesi, İstanbul.

KUŞÇUOĞLU, M. K., 2012, Kahramanmaraş’ ın Geleneksel Bahçe Çiçekleri, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 96s. 

KUYUMCU, A. İ., 1995, Elbistan Sokakları, Elbistan Yayınları, İstanbul.

KÜÇÜKPINAR, M. A., 1967, Maraş İçin Şiirler Antolojisi,  Şeref Basımevi, Kahramanmaraş.

MAGMUMİ Ş., 2008, Bir Osmanlı Doktorunun Seyahat Anıları Yüz Yıl Önce Anadolu, Boyut Yayınları, İstanbul.

Maraş Risalesi, 1933, Maraş Ticaret ve Sanayi Odası, Maraş.

MISIRLI, Z., 1968, Gurbet Rüzğarı, Maraş, Diyarbakır, Gaziantep Hüsnü Tabiat Matbaası.

MİYASOĞLU, M., 1993, Necip Fazıl Kısakürek, Adım, İstanbul, 199s. 

OK, Y., ÖZHATAY, N., 2008, Doğanın Penceresinden Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş, 95s.

OKAY, M. O., 2000, Necip Fazıl Kısakürek, Şule, İstanbul, 176s.

OZAN, E., 2001, Yeni Bin Yılın Eşiğinde Kahramanmaraş’ın Sosyoekonomik Yapısı,  Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, 201s.

ÖZAL, Y., 1984, Mustafa Kemal ve Milli Mücadelenin İlk Zaferi, Semih Ofset, Ankara.

ÖZALP, A., 2008, Elbistan Ağzı: Çiçek Köyü Örneği, Özgü Yayınları,  İstanbul, 464s.

ÖZALP, Y., 2001, Kuva-i Milliyecilerden Hatıralar, Alperen yayınları, Ankara.

ÖZÇELİK, İ., 2005, Milli Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi (Antep, Maraş, Urfa) 1919-1921, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

ÖZDEM, F., 2010, Dağların Gazeli Maraş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 402s. 

ÖZDEMİR, H. İ., TEMİZ, M., UZUN, O., 2012, Kahramanmaraş Yöresi Ağıtları III: Afşin-Zamantı  Ağıtları, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 450s.

ÖZDEMİR, H. İ., TEMİZ, M., UZUN, O., 2012, Kahramanmaraş Yöresi Ağıtları IV: Elbistan Ağıtları, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 450s.

ÖZDEMİR, H. İ., TEMİZ, M., UZUN, O.,  2012, Kahramanmaraş Yöresi Ağıtları I: Andırın Ağıtları, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 433s.

ÖZDEMİR, H. İ., TEMİZ, M., UZUN, O.,  2012, Kahramanmaraş Yöresi Ağıtları II: Andırın, Göksun Ağıtları, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 400s.

ÖZDEMİR, S., 2012, Şehr-i Maraş’ı Bir Temaşa, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 250s.

ÖZDEMİR, U., 2007, Aşık Mücriminin Yaşamı ve Şiirleri, Pan Yayıncılık, Ankara.

ÖZKARCI, M., 2007, Türk kültür varlıkları envanteri I-II , Türk Tarih Kurumu, Ankara, (2 C.),  1270s.

ÖZMEN, A., 2008, Göksun Tarihi, Bilgi Kitabevi, Kahramanmaraş, 62s.  

ÖZTURAN, H. A., 2009, Maraş Ağzı: Köroğlu, Ukde, Kahramanmaraş, 400s.

ÖZTURAN, H. A., 2009, Maraş Merkez Ağzı : (Kelimeler, Deyimler, Atasözleri, Dualar, Beddualar, Tekerlemeler,Ninniler), Ukde, Kahramanmaraş, 255s. 

ÖZTURAN, H. A., 2009, Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Öyküleri, Yılmaz Ticaret Matbaası, Kahramanmaraş.

ÖZTURAN, H. A., 2010, Kahramanmaraş'ta Çocuk Oyunları, Ukde, Kahramanmaraş, 117s.

ÖZTÜRK, S., 2006, Osmanlı Salnâmelerinde Maraş Sancağı: 1284-1326/1867-1908, Kahramanmaraş Belediyesi, İstanbul, (2 c.), 824s.

ÖNDER, M. A., 2008, Göksunlu Şairler Antolojisi, Kahramanmaraş Göksun Belediyesi, Kahramanmaraş, 310s.  

POLAT, C., YAKAR, S., 2009, Maraş Bibliyografyası,Ukde, Kahramanmaraş, 208s.

SARIKAYA, A., ÖZTÜRK, S., 2010, Göksun Tarihi, Göksun Belediyesi, Kahramanmaraş, 518s.

SARIYILDIZ, A., YAKAR, S., 2016, (Dostozan) Şiirleri - Seçme Şiirler, Ukde, Kahramanmaraş, 192s.

SARIYILDIZ, M. H., 2004, Maraş ve Kar, Yılmaz Ticaret Matbaası, Kahramanmaraş.

SARIYÜCE, H. L., 1987, Efsaneleriyle Güzel Anadolu, Dolunay Yayınları, Kahramanmaraş.

SAVAŞ, M., 1997, Dulkadırlılar, Yiğitoğlu Ofset,    Kahramanmaraş, 142s.

SAVAŞ, M., 2006, Kahramanmaraş’taki Gönül Sultanları, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 373s.

SAVAŞ, M., 2006,  Kahramanmaraş’taki Gönül Sultanları, Kahramanmaraş Belediyesi,  Kahramanmaraş, 374s.

SOLAK, İ., 2004, XVI. Asırda Maraş Kazası : 1526-1563, Akçağ , Ankara, 294s.

SOMUNCU, S., 2012, Edebiyat Sosyolojisi,  Bölüm Adı: “Türkiye’de Yayıncılık ve Edebiyat Ortamı Bağlamında Edebiyat Kanonları”, Hece Yayınları, Ankara, 462s.

SOMUNCU, S., 2014, Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman), Bölüm Adı: Abdulhak Hâmid Tarhan, Yayın Yeri: Kesit Yayınları, Ankara, s.367.

SOMUNCU, S., 2014, Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman), Bölüm Adı: Âkif Paşa, Kesit Yayınları, Ankara, 367s.

SOMUNCU, S., 2015, Romanda Bilgi İktidar İdeoloji,  Hece Yayınları, Ankara, 316s.

SOMUNCU, S., 2016, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Bölüm Adı: Türkçenin Şaheserleri,  Gazi Kitabevi, Ankara, 328.

SOMUNCU, S., 2016, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Bölüm Adı: Dil, Dilbilim, Kültür ve Toplum, Gazi Kitabevi, Ankara, 328s.

SOMUNCU, S., 2018, Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa’da Bir Cevelan, Bölüm Adı: Oksidentalist İlgiler Açısından Avrupa’da Bir Cevelan, Manas Yayınevi, Ankara, s.384.

SOMUNCU, S., 2019 , Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları, Kriter Yayınevi, İstanbul, 374s.

SÜMER, F., 1989, Eshabu-l Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

SÜMER, M., İki Ucu Kaynatmaya Çalışan Usta: Cahit Zarifoğlu Şiirinde Alternatif Bir Modernizm Arayışı, Zarifoğlu’nu Okumak, Küre Yayınları.

SÜMER, O., 1958, Maraş Civarında Bulunmuş Bir Kabartma, Nurgök Matbaası, İstanbul.

ŞAHİN, M. N., ÇETİN, M., 2010, Necip Fazıl Kısakürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 549s.

ŞAHİN, H., 2015, XX. Yüzyılın Başlarında Maraş Sancağı’nın İktisadi, Mali ve Sosyal Durumu  Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş, 295s.

ŞEN, A., 2005, Dünden Bugüne Kahramanmaraş, Nesil, İstanbul, 184s.

TUĞLUK İ. H., SOMUNCU S., 2019,  Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Kriter Yayınevi, İstanbul, 182s.

TURHAN, Ş, 1960, Maraşlı Şairler (Antoloji), Şeref Basım ve Yayınevi, Maraş.

Türkiye, İl İl: Dünü, Bugünü, Yarını (Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevsehir, Niğde, Ordu), 1983, Anadolu Yayıncılık, İstanbul.

SİRİKÇİ, M. M., 2001, Ben Maraş’ ı Böyle Gördum, Yusufçuk Basın Yayınevi, Ankara.

TANIDIR, G.,  Mevlid Mar aşî Kurrâ zâde Nâdirî Hayatı Edebî Şahsiyeti ve Eserleri, Ukde, 368s.

TANIDIR, G., Sümbülzâde Vehbî Lutfiyye i Vehbî Çeviri Yazı Günümüz Türkçesi Tıpkıbasım, Ukde, 350s.

TANKUT, H. R., 1944, Maraş Yollarında, Recep Ulusoy Matbaası, Ankara, 135 s.

TAŞÇIOĞLU, Y., 2008, Kader Hep Erken Zaman Hep Geç: Cahit Zarifoğlu’nun Şiirleri, 3F Yayınevi ,İstanbul, 224s.

TENİK, A., 2011, Ahmed Kuddûsî (İbnülmeraşî), Ukde,  Kahramanmaraş, 383s.

TİMUR, K., 2011, Rasim Özdenören Kitabı, Kayseri Memursen Kültür Hizmetleri Yayınları, Kayseri.

TOKSOY A. E., 1944, Yiğitler Konuşuyor: Kahramanlık Menkıbeleri Gaziantep, Maraş, Hatay, Mardin, Işık Matbaası, Ankara.

TUFAN, O., 1964, Kurtuluş Hatıraları, Bahar Matbası.

TURNA, M., 2010, Erdem Bayazıt ve Şiiri, İz Yayıncılık, İstanbul, 447s.

UĞURLU, K., 2018,  Kahramanmaraş Şehrengizi : “Bir Maraş Güzellemesi” İstanbul : Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 360s.

YAKAR, E., 1996, Kurtuluştan Bir Kesit, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş.

YAKAR, S., 1994, Necip Fazıl ve Mücadelesi, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 152s.

YAKAR, S., 2014, Ahmet Çıtak : Hayatı ve Şiirleri, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 567s.

YAKAR, S., 2013, Kahramanmaraş’ın Öyküsü Mahalle- Cadde- Bulvar- Sokak-  Park, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, (2 C.) 751s.

YAKAR, S., 2012, Maraş Milli Mücadelesinde Şeyh Ali Sezai Efendi , Ukde, Kahramanmaraş, 191s.

YAKAR, S., 2014, Maraş Milli Mücadelesinde Arslan Bey, , Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 192s.

YAKAR, S., 2015, Milli Mücadele Kahramanlarımız, , Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 103s.

YAKAR, S., 2015, Kahramanmaraşlı Şair ve Yazarların Diliyle Abdurrahim Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 144s.

YAKAR, S., 2015, Şiirin Başkenti Kahramanmaraş’ta Dolunay Esintisi ve Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 176s.

YAKAR, S., 2014, Ali Rıza Pişkin : İstiklalden İstikbale Bir Hayat Mücadelesi, Ukde, Kahramanmaraş, 128s.

YAKAR, S., 2012, Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı ve Aşıkoğlu Hüseyin, Ukde, Kahramanmaraş, 199s.

YAKAR, S., 1997, Memleketime Dair : Tarihi, Kültürü, Sosyal Yapısı ve Ekonomisi, Ukde, Kahramanmaraş, 121s. 

YAKAR, S., 2000, Kurtuluşa Dair Üç Eser, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 227s.

YAKAR, S., 2012, Dostozan (M.Hanifi Sarıyıldız) Hayatı ve Şiirleri, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 416s.

YAŞAR, H., 2001, Kutbu’l Arifan Esseyid M. Ali Maraşi ve Altın Silsile, (Duruş Hocaefendi), İstanbul.

YALÇIN, O., 1961, Maraş, Adıyaman, Özyürek Yayınları, İstanbul.

YANILMAZ, H.,  2010, Erdem Bayazıt’a Armağan, MARAŞDER, İstanbul, 294s.

YENER, A., 1992, Tanırlı Aşık Yener Şiirler Demeti, Şahsi Yayın, Ankara.

YENİKALE, A., 2011, Sümbül-zâde Vehbi Dîvân, Ukde, Kahramanmaraş, 576s.

YENİKALE, A., 2011, Şevk-Engîz Sümbül-zâde Vehbi, Ukde, Kahramanmaraş, 207s.

YENİKALE, A., 2012, Tuhfe-i Vehbi Metin-Dizin- Tıpkıbasım, Ukde, Kahramanmaraş, 256s.

YILDIRIM, N., 2006, Ferahi, Kaynarca Ofset, Elbistan.

YILDIRIM, N., KURT, C., 1998, Ahmet Cansız Güllü (Sanatı Hayatı Şiirleri), Göçer Matbaası, Elbistan.

YILDIZ, S., 1989, Ashab-ı Kehf, Alem Yayınları, İstanbul.

YİNANÇ, R., ELİBOL, M., 1988, Maraş Tahrir Defteri (1563), cilt:1-3, Ankara Üniversitesi, Ankara.

YİNANÇ, R., 1989, Dulkadir  Beyliği, TTK Yayınları, Ankara.

YORULMAZ, E., 2008, Şiirlerle Maraş’ın Kurtuluş Destanı, Yiğitoğlu Ofset, Kahramanmaraş.

YORULMAZ, H., CİĞER, C., 2010, Erdem Bayazıt’a Armağan, MARAŞDER, İstanbul, 294s.

YÜCEL, N., 1988, Utku Türküleri – Maraş Destanı, Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi, Kahramanmaraş.

YUPUSOV, K., 1995, Maraş Destanı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.

YURTSEVER, C., 2008, Andırın Tarihi, Çukurovalı Yayınları, Adana, 262s.

ZARİFOĞLU, C., 1987, Sütçü İmam, Akabe Yayınları, İstanbul.

ZULKADİROĞLU, M., 1964, Maraş ve Dolayları Şiirler, İş Basım Evi, Kahramanmaraş. 

ZÜLKARİROĞLU, H., 1954, Maraş Kahramanlığının Tarihi Destanı, Maraş Halk Basımevi, Kahramanmaraş.